TERMS AND CONDITIONS OF THE fuki-stuff.com ONLINE STORE

1. General Provisions

1.1. The online store fuki-stuff.com is operated by AI CNTR Sp. z o.o. based in Poznań (61-806) Święty Marcin 29/6.

1.2. The online store conducts sales of clothing and accessories via the Internet.

1.3. This set of terms and conditions is an integral document governing the rules for using the store’s offer at fuki-stuff.com.

2. Orders

2.1. Orders at the fuki-stuff.com store can be placed 24 hours a day, seven days a week.

2.2. To place an order, the Customer is required to fill out the order form.

2.3. The store confirms the acceptance of the order electronically to the email address provided by the Customer.

3. Prices and Currencies

3.1. Product prices are quoted in Polish Zloty, US Dollars, and Euro.

3.2. Product prices include VAT.

3.3. Prices do not include shipping costs, which are stated separately.

4. Payments

4.1. The fuki-stuff.com store offers the following payment methods:

Through the Stripe payment gateway,

Through the PayPal system,

Using Revolut.

5. Delivery

5.1. Products are delivered to the address specified by the Customer in the order form.

5.2. Delivery costs are provided during the order placement process.

6. Complaints

6.1. The customer has the right to lodge complaints in the event of product defects.

6.2. Complaints should be directed to the address: “Parking paczek” Przyczyna Dolna 13, 67-400 Wschowa or electronically to the address: shop@fuki-stuff.com.

6.3. The store undertakes to consider each complaint within 14 days.

7. Withdrawal from the Agreement

7.1. The customer has the right to withdraw from the purchase agreement within 14 days of receiving the goods without giving a reason.

7.2. A statement of withdrawal from the agreement should be sent to the correspondence address or electronically.

8. Final Provisions

8.1. Matters not regulated by these terms and conditions shall be governed by the provisions of the Civil Code and other legal acts applicable in the territory of the Republic of Poland.

8.2. Disputes arising from the implementation of the sales agreement will be resolved by the court appropriate according to the provisions of the Code of Civil Procedure.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO fuki-stuff.com

1. Postanowienia ogólne

1.1. Sklep internetowy fuki-stuff.com jest prowadzony przez AI CNTR Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-806) Święty Marcin 29/6.

1.2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż odzieży oraz dodatków przez Internet.

1.3. Niniejszy regulamin jest integralnym dokumentem regulującym zasady korzystania z oferty sklepu fuki-stuff.com.

2. Zamówienia

2.1. Zamówienia w sklepie fuki-stuff.com można składać przez 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu.

2.2. Aby złożyć zamówienie, Klient jest zobowiązany do wypełnienia formularza zamówienia.

2.3. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta.

3. Ceny i waluty

3.1. Ceny produktów są podane w Polskich złotych, Dolarach Amerykańskich i Euro.

3.2. Ceny produktów zawierają podatek VAT.

3.3. Ceny nie uwzględniają kosztów dostawy, które są podawane osobno.

4. Płatności

4.1. Sklep fuki-stuff.com oferuje następujące formy płatności:

Przez bramkę płatniczą Stripe,

Przez system PayPal,

Za pomocą Revolut.

5. Dostawa

5.1. Produkty są dostarczane na adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.

5.2. Koszty dostawy są podawane podczas procesu składania zamówienia.

6. Reklamacje

6.1. Klient ma prawo zgłaszać reklamacje w przypadku wad towaru.

6.2. Reklamacje należy kierować na adres: “Parking paczek” Przyczyna Dolna 13, 67-400 Wschowa lub drogą elektroniczną na adres: shop@fuki-stuff.com.

6.3. Sklep zobowiązuje się rozpatrzeć każdą reklamację w terminie 14 dni.

7. Odstąpienie od umowy

7.1. Klient ma prawo odstąpić od umowy zakupu w ciągu 14 dni od otrzymania towaru bez podania przyczyny.

7.2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać na adres korespondencyjny lub drogą elektroniczną.

8. Postanowienia końcowe

8.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych aktów prawnych obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

8.2. Spory wynikające z realizacji umowy sprzedaży rozstrzygane będą przez sąd właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.